Условия за ползване на Европейска мрежа на подизпълнителите


 1. Общи положения: Настоящите правила и условия определят базата, на която ви предоставяме този уебсайт. Моля, прочетете внимателно тези Условия преди да използвате www.subcontracteu.com или някой от неговите поддомейни или блог (общо наричани Платформата) и услугите, функциите или продуктите, предлагани от Европейската мрежа за подизпълнителите (наричани по-долу Услугата). Чрез използването, взаимодействието или осъществяването на транзакции чрез нашия уебсайт вие приемате и се съгласявате с всички правила, условия и политики, изложени по-долу относно Европейската мрежа за подизпълненителите (ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ) и заявявате, че имате законно право за достъп, използване и / или извършване на транзакции чрез ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и да използвате по законен начин информацията, стоките или услугите, предлагани от ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.
 2. Основни понятия
  “Купувач” или “Клиент” e физическо или юридическо лице, което осъществява достъп, използва или поръчва услуги, продукти и/или стоки от Европейската мрежа на подизпълнителите или нейните поддоставчици.
  “Ние”, “Наш” или “Нас” се отнася за Европейската мрежа на подизпълнителитеи съответния уебсайт или услуги, предлагани в нея.
  “Подизпълнител” означава физическо или юридическо лице, което използва Услугата на Европейската мрежа на подизпълнителите, за да управлява своя бизнес и да намира, достига и управлява отношения с потенциални купувачи или клиенти.
  “Услуга” се отнася до дейности по събирането, хостинга, обмена, популяризирането и рекламата на информация за подизпълнители и свързаните продукти, стоки и услуги, които дейности се извършват от Европейската мрежа на подизпълнителите.
  “Вие” или “Вашият” се отнася до лицето, което използва или има достъп до услугите на Европейската мрежа на подизпълнителите.
 3. Информация за фирмата: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ е компания, притежавана и управлявана от ESN ООД и регистрирана във Варна, ул. "Феликс Каниц" №36. с ЕИК 204768412 и седалище на ул. "Феликс Каниц" № 36, 9009 Варна, България (наричана по-долу “ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПВАЩА МРЕЖА ”, “"Фирмата”, “Ние” , “Наш” или “Нас”. Ако имате въпроси, моля пратете ни e-mail на info@subcontracteu.com или ни пишете на адрес ул. "Феликс Каниц" №36, гр. Варна 9009.
  1. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ е посредник, който предлага Платформата и Услугите за ползване от Подизпълнители / доставчици с цел популяризиране на техния бизнес. В общия случай изпълнители и/или купувачи от различни индустрии и страни по света могат да се срещнат с европейски подизпълнители и/или доставчици и да обменят информация и да сключват договори главно помежду си и във връзка с предлагането и закупуването на услуги и продукти на изпълнителите.
 4. Приемане на условията
  УСЛУГАТА на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се предлага при условие, че се приемат безусловно всички Общи условия, посочени тук, както и нашата Декларация за поверителност, която е включена чрез препратка в настоящото Споразумение. Настоящите Условия представляват обвързващо правно споразумение между Вас и ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ относно вашата употреба и достъп до Услугата на Европейската мрежа на подизпълнителите. С използването или с достъп до Услугата приемате, че сте прочели тези Условия, правила и известия, посочени тук, и се съгласявате да ги спазвате напълно. Ако не сте съгласни с тези Условия, не трябва да ползвате Услугата. Приемайки тези Условия за ползване, вие също приемате, че ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не е страна по никаква комуникация, сделка или друга договореност между потребителите. Докато ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ улеснява комуникацията, взаимодействието и/или транзакциите между потребители, включително купувачи и/или подизпълнители, ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не е агент, представител, брокер или партньор на никой потребител.
 5. Обхват на услугитеПри спазване на условията, изложени в настоящото, ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се съгласява да предостави на подизпълнителя достъп до Платформата и Услугите, чрез които подизпълнителят може да предложи определени продукти или услуги за покупка от други потребители (клиенти или купувачи) на Услугата.
 6. Достъп и регистрация:
  1. Повечето от услугите на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се предоставят безплатно. От потребителите обаче може да се изисква да се регистрират и/или да заплатят, за да използват определени услуги на Уебсайта. По принцип, Услугата на ESN ще бъде достъпна за подизпълнители от европейски държави. Все пак купувачи от всички юрисдикции и държави по света имат право да използват Услугата в съответствие с настоящите условия.
  2. За достъп до услугите на ESN потребителите ще трябва да се регистрират и да създадат свой профил като предоставят лична или фирмена информация, включително имена, лога, данни за контакт, уеб сайт или физически адрес и друга информация, която може да изискаме за осъществяване на достъп и използване на Услугата. Когато създавате профил в ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, вие се съгласявате да получавате актуализации, информация или бюлетин от нас. Можете да се прекратите абонамента си за нашата услуга за уведомления по всяко време като кликнете върху връзката за отписване, включена в имейлите, които получавате от нас. Вие се съгласявате да предоставите точна, актуална и пълна информация. Поддържането на сигурността и поверителността на профила Ви е Ваша отговорност и ние не носим отговорност за незаконен или неоторизиран достъп до профила Ви и каквато и да е загуба или щета, възникнали в следствие на това. Трябва да ни уведомите незабавно, ако смятате, че данните Ви за вход в системата са били компрометирани или вече не са поверителни. Не трябва да се представяте за който и да е потребител или неправомерно да влизате в чийто и да е профил.
 7. Информация за регистрация на подизпълнител: За да получи достъп до Платформата и Услугата, подизпълнителят предоставя допълнителна информация, включваща се в регистрацията на изпълнителя, хипертекст връзки към уебсайта на подизпълнителя, географски райони, обслужвани от подизпълнителя, и друга информация относно сделките, услугите, стоките, или продукти (Информация за регистрация), така че да позволи на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ да съхранява такава информация на своята платформа и да даде възможност на купувачите да се свържат с Подизпълнителя във връзка с договори за покупка. Подизпълнителят се съгласява да предостави Информация за регистрация в съответствие с формата и спецификациите, изисквани от ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и/или конкретни договори за покупка.
  1. Актуализиране на Информацията за регистрация: Отговорност на подизпълнителя е да създава, поддържа и актуализира редовно Информация за регистрацията и съдържанието, за да гарантира точността, пълнотата и надеждността на тази информация. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ има право, но не и задължение: (а) да проверява и преглежда Информацията за регистрация и Съдържанието, тъй като ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ счита това за необходимо, за да гарантира, че инормацията е безопасна, целесъобразна и отговаря на Общите условия и приложимите закони; б) да разкрива всякаква информация в съответствие с всяко правно задължение, изпълнение на законно съдебно разпореждане, предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно преследване на престъпления, получаване на правни съвети или във връзка със съдебни производства срещу ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, упражнявайки или защитавайки права като прилага настоящите Общи условия, както и за защита на правата на други потребители.
 8. Транзакции с Купувачи/Клиенти
  1. Регистрация.Купувачите трябва да се регистрират в Услугата, за да могат да виждат и комуникират с изброените подизпълнители и да използват, да получават достъп или да поръчват оферти, услуги или продукти, предоставени от подизпълнителите.
  2. Оферти.: Чрез Платформата и Услугите подизпълнителят може да изброява, предлага или да предоставя по друг начин услуги и продукти. Всяко споразумение, комуникация или транзакция между подизпълнител и купувач / клиент е единствено между подизпълнители на такъв купувач / клиент. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не подкрепя, одобрява или препоръчва продукти или услуги на който и да е подизпълнител. В допълнение, ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ си запазва правото и свободата да или да не изброява, рекламира или по друг начин да се занимава с услуги и продукти на друг подизпълнител, независимо дали услугата е конкурентна или сходна с тази, предлагана от подизпълнителя.
  3. Отговорности на Подизпълнителя. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не носи никаква отговорност за информация или съдържание, представени чрез Платформата или Услугите, които се предоставят от трети страни, включително Купувачи. Отговорност на Подизпълнителя е да се увери, че информацията, получена или достъпна тук, е подходяща за тях. Подизпълнителят носи самостоятелна отговорност за всяко задължение за заплащане на такси или друго плащане към трети лица, включително служители, агенти или доставчици на подизпълнители. Подизпълнителите носят пълната отговорност да гарантират, че техните служители или агенти спазват настоящите Общи условия, включително и да имат подходящите юридически пълномощия да действат от тяхно име съгласно настоящите Общи условия. Подизпълнителят е отговорен и за обработването на запитванията от своите клиенти.
  4. Отношения с Купувачи или Клиенти. Ако купувач разреши на подизпълнител да получи достъп до личната информация на купувача за ползване заедно с Услугата, подизпълнителят и купувачът носят пълната отговорност за всяко разкриване, използване или злоупотреба с такава информация, дължащи се на разрешен достъп, както и за разрешаването на произтичащ от това спор. Европейската мрежа на подизпълнители може, в хода на обичайната си дейност, да начислява такси на Купувача за достъп, поръчване, проследяване и управление на покупката на продукти или услуги от подизпълнители.
 9. Авторско право и интелектуална собственост:
  1. Описанията на услуги, лога, икони, търговски марки, сервизни марки на този уебсайт, независимо дали са в отделна или колективна форма, са интелектуална собственост на Европейската мрежа за подизпълнителите. Нищо, съдържащо се в този уебсайт, не трябва да се тълкува като даване, утвърждаване или упълномощаване на каквото и да е право или лиценз за използване или копиране на всякаква интелектуална собственост, отнасяща се до ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и/или до този Уебсайт без изричното писмено съгласие на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.
  2. Цялото съдържание, публикувано в Платформата от подизпълнителя, включително без ограничения текст, информация, данни, снимки, аудио, видео, публикации, коментари, скриптове, графики, софтуер и друго интерактивно съдържание, споделено или предоставено по друг начин от подизпълнителя чрез Услугите (Потребителско съдържание), са собственост на съответния подизпълнител и подизпълнителят е единствено отговорен за това съдържание.
  3. Предоставената от подизпълнители търговска информация трябва да бъде видима за останалите регистрирани потребители на Услугата. Подизпълнителят се съгласява, че други потребители на услугата, включително но не само, Купувачи или Клиенти на ESN, могат да имат достъп и да използват тази информация както е разрешено и регулирано от ESN. Подизпълнителят също така е съгласен, че достъпът и използването на тази информация са предмет на нашата Декларация за поверителност.
  4. Лиценз за потребителско съдържание. Независимо от разпоредбите на точка 8.2 по-горе, подизпълнителят предоставя на ESN глобален, неизключителен, прехвърлим, неотменим и безвъзмезден лиценз за използване, употреба, разпространение, отпечатване, копиране, показване, промяна, предаване или използване по друг начин с цел развитие и предоставяне на Услугата, популяризирането и рекламата на продуктите и услугите на подизпълнителя, или по друг начин във връзка с услугите на ESN.
 10. Плащания:
  1. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ използва Mypos и стандартен банков превод за изършване на плащания за продукти и услуги, предлагани чрез този Уебсайт. Тази опция за плащане към ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ позволява незабавно плащане, обработка на поръчката и сигурност за вашата лична информация. Всички продажби са окончателни по отношение на цифрови продукти или услуги, предоставяни чрез уебсайта.
  2. 10.2.Информация за плащане. Подизпълнителите трябва да предоставят пълна и точна информация за фактуриране и данни за контакт на ESN и незабавно да информират ESN за всяка промяна в тази информация. Ако подизпълнителят плаща с Mypos или чрез банков превод, той се съгласява да предостави на ESN финансова информация или информация за кредитна карта, която може да е необходима за даване на разрешение на ESN да начисли сума по съответната сметка, за да събира дължимо плащане съгласно настоящото споразумение.
  3. 10.3.Фактуриране: ESN изпраща фактури през Услугата. Освен ако не е платено с друг начин на плащане, подизпълнителят заплаща всички фактури в рамките на 3 дни от датата на съответната фактура. ESP си запазва правото да начислява лихва върху закъснели плащания в размер на 0.1% на ден от неплатеното салдо или, ако плащането е повече от 30 дни, максималната позволена от закона сума на месец. Подизпълнителят се съгласява, че събирането на всички неплатени такси ще се извърши за сметка на подизпълнителя.
  4. 10.4.Платежни спорове. Ако подизпълнителят възрази срещу каквито и да е такси по някоя фактура, той трябва да уведоми ESN в рамките на 5 дни от получаването на фактура, по която се оспорва начислените такси разумно и добросъвестно и да работи с ESN за разрешаване на въпроса. В този случай ESN се отказва от правото да начислява лихви съгласно точка 9.3 от настоящия договор. Ако изпълнителят не уведоми за спор в рамките на гореспоменатия срок, това се счита за конструктивно приемане на таксите и фактурата за последващи плащания.
  5. 10.5.Данъци: Таксите на ESN не включват данъци, мита и такси или еквивалентни държавни данъци, включително например ДДС, данък върху продажбите или данък при източника, приложим във всяка юрисдикция. Подизпълнителят и/или купувачът е отговорен за плащането на всички данъци, свързани с плащанията на подизпълнителя и/или продажбата на продукти и услуги.
 11. ESN’s eBid System
  1. ESN offers an electronic bidding system (eBid) in which Premium buyers can generate bids and Premium and Gold subcontractors can submit offers to Active eBids. To generate an eBid, premium buyers must fulfill the form available at: https://subcontracteu.com/index.php?route=ebids&action=add and provide the following information: Name of the tender as well as description of the subject of the tender; Name of the auction shall appear on the eBid Auction  list.  The description of the auction shall be formulated in clear, simple and accurate language. ESN Ltd is not a party to any negotiations or eventual transaction and does not participate in the payments between parties.
  2. Types of Auctions: ESN offers two types of tenders: Open eBid Auction and Sealed eBid Auction
    
   1. Sealed eBid auction:
    Sealed eBids are active auctions which are only visible for the buyer creating the bid as well as website administrator. All Premium and Gold plan subcontractors can place offers on sealed eBids. Offers placed by Premium or Gold subcontractor will only be visible to that particular subcontractor and not to other subcontractors. Subcontractors can be modifying their offers at any time before deadline of the auction. After the expiration of the auction deadline, a listing of all bidders and their respective offers will be visible to the other subcontractors who participated in the auction.  Companies that have not submitted bids will not be able to see the bids.
     
   2. Open eBid auction:
     
    In Open eBids, offers made by participating subcontractors and their respective bids for the auction will be visible to the buyer who generated the auction, the website administrator as well as other subcontractors who have submitted offers to that auction. At an open bid auction, subcontractors may modify their offers an unlimited number of times before the deadline.
     
  3. Access to eBids:
   The names and details of all active eBids will be visible on the Active eBids Auctions Page available at: (https://subcontracteu.com/index.php?route=ebids&action=index). Only registered users will have access to view eBids and only registered subcontractors on Premium or Gold plans will be able to submit offers to the bids.
  4. eBids details: All eBids must include clear and sufficient details including, where applicable, the following:
   1. the name of the item, product or service that is the subject of the auction;
   2. the quantity of the item, product or service that is the subject of the auction;
   3. the exact name of the material from which the item will be made;
   4. the product or service being the subject of the auction; 
   5. the kind of machines and / or equipment necessary for the production/ manufacturing of item, product or service subject to auction if the buyer has specific requirements (the "subcontractor" will need to own the machines required by the buyer).
   6. Terms of delivery - against incoterms 2017;
   7. Details of certificates that the buyer require subcontractors to possess
   8.  Deadline for delivery;
   9. The auction deadline (until when the auction will be active on the site and available for submitting offers).
  5. Cancelation policy (Updating eBids) Buyers will not be allowed to change the terms of an already active auction. If the need for modification is inevitable, the active auction must be terminated, by submitting an application to the Administrator via email at info@subcontracteu.com. An application to terminate an active eBid must clearly state the reasons for termination of the eBid.  . Where an active eBid is terminated, all subcontractors who submitted offers to the bid subject of termination will be notified of the termination by the Administrator. When an active eBid is terminated, buyers will be allowed to generate a new auction.
  6. Managing eBids: After the expiry of the auction deadline specified by the Buyer, the Buyer shall make a ranking and select up to three (3) subcontractors participating in the tender which best meet the requirements and conditions of the bid.  The subcontractor ranked number one (1) wins the auction and the other two subcontractors are reserve. Where buyer fails to conclude a deal with the subcontractor ranked as number one, Buyer is obligated to work to negotiate a deal with one of the reserved subcontractors. The purpose for ranking of subcontractors is to enable Buyer to negotiate a deal at the given auction.
    
  7. Auctions and Participation - Rights and obligations:  
   Auctions can only be generated by registered Premium buyers and only registered subcontractors with paid Premium or Gold Access subscriptions have the right to submit offers. Subcontractor can submit offers by providing the following information (top - down as shown in bidding form):
   1. Where Buyer requires subcontractors to demonstrate certification, the Subcontractor must indicate whether or not they hold the relevant certificates,
   2. period for which they will produce and deliver the item, the product or service, taking into account the delivery terms specified by the Buyer.
   3. The terms of delivery are relative to incoterms 2017;
   4. Specify the payment terms;
   5.  Information on the final cost of the item, product or service, taking into consideration terms of delivery specified by Buyer.
  8. Subcontractors will have the right and opportunity to amend their offers, until the expiry of the auction time specified by the Buyer. Changes or modifications to the offer shall be made by the user manually, via the “EDIT MY OFFER” button on user’s dashboard.
  9. The Buyer is required to contact the three (3) subcontractors who participated in the auction, which best meet its conditions and try to make a deal with one of them. ESN LTD is not a party in the negotiations and the final trading contracts, if any, and does not participate in payments between companies.
   The creation of the auction does not obligate the Buyer to purchase from or enter into an agreement with subcontractors involved in the bidding. Buyer is obligated however to contact the three (3) subcontractors participating in the tender that best meets its conditions for the purpose of negotiating  entering into a transaction on the given auction. ESN shall not be involved in any negotiations or the final agreement between the parties.  ESN Ltd shall not charge fees and/or commission for any transaction concluded between the parties.
  10. Parties shall negotiate the terms of the deal on the terms and conditions of the auction generated by the buyer and the offers submitted by subcontractor. ESN Ltd does not control or verify information submitted by the parties and shall not accept liability for incorrect and /or misleading information contained in eBids or offers submitted buy buyers and subcontractors, respectively.  ESN is not an agent, intermediary, partner, representative or joint venture of the parties and will not accept liability for loss or damages related to any aspect of the negotiations and final agreement between the Buyer and Subcontractor. ESN Ltd offers a platform where parties negotiate freely on their own terms. To ensure integrity and significance of our system we only require parties to communicate and negotiate with selected subcontractors who submitted offers to their bids and nothing in these Terms shall be interpreted as imposing on the Buyer an obligation to purchase or conclude an agreement with a subcontractor.
 12. Конфиденциалност: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не продава, не дава под наем, разкрива или споделя лична или търговска информация на трети страни за каквито и да било цели. Събирането и/или разпространението на лична или корпоративна информация се използва единствено за вътрешна употреба сред служителите на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ с цел обслужване на клиенти, предоставяне и изпълнение на услуги и/или обработка на плащания. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ вярва в личното право на неприкосновеност на личния живот и няма да споделя или разкрива поверителна лична или корпоративна информация без законова обосновка.
 13. Прекратяване на настоящото споразумение: Ние си запазваме правото да прекъсваме и/или да прекратяваме настоящото споразумение, изцяло или частично, със или без причина, по всяко време без предизвестие на всеки потребител или клиент. Всички общи условия по отношение на нашите услуги и продукти, стоки или услуги се предоставят на база “по желание” и/или “както е”.
 14. Гаранции
  ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и Подизпълнителите или Доставчиците гарантират, представят и се задължават към другата страна, че имат пълномощията на дружеството да сключват настоящото Споразумение и да изпълняват задълженията си по настоящото Споразумение.
  1. Подизпълнителите и доставчиците гарантират, представляват и се съгласяват, че всички продукти, стоки или услуги, свързани или предоставени чрез уебсайта на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, няма да:
   1. създават прeдубеждения, ощетяват или по друг начин дискредитират ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ;
   2. мамят, омърсяват или оскърбяват;
   3. нарушават правата на интелектуална собственост на други лица;
   4. съдържат вируси, злонамерен софтуер или други компютърни приложения или кодове, които са вредни, заразни, подривни или разрушителни;
   5. нарушава законите и разпоредбите за защита и неприкосновеност на личните данни.
 15. Ограничение на отговорността: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, нейните директори, ръководители, служители, агенти, продавачи и/или доставчици не носят отговорност за щети, загуби и/или пасиви, претърпени или понесени от вас, независимо дали са преки, наказателни, случайни, специални или последващи щети, включително, но не само вреди от загуба на данни, печалби или бизнес възможности, произтичащи от или по някакъв начин свързани с това Споразумение, независимо от това дали те се основават на договор, правонарушение, небрежност или по друг начин. Ограниченията на преки и косвени, наказателни, случайни, специални или последващи щети са независими едни от други и от всички други ограничения, посочени в Споразумението. Нищо от гореизложеното не се тълкува като изключващо или ограничаващо отговорността на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, причинена от нейната небрежност.
 16. Обезщетение: Доставчиците/Подизпълнителите се съгласяват да обезщетят и да предпазят ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и нейните директори, ръководители, агенти, служители, продавачи и доставчици на услуги от всякакви претенции, отговорности и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от договор, правонарушение или небрежност, възникнали в резултат на или във връзка с всяко нарушение или предполагаемо нарушение от страна на доставчиците или подизпълнителите на техните гаранции, декларации и/или вземания по т. 10 по-горе или други условия на настоящото Споразумение.
 17. Външни връзки: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ публикува връзки, включващи продукти, стоки или услуги, предлагани от подизпълнители, в съответствие с нашата политика за свързване и ги предоставя по този начин като може да изиска от подизпълнителите тяхното писмено одобрение. Когато изпратите връзка към нашия уебсайт, можем да я прегледаме, за да сме сигурни, че отговаря на нашата политика за свързване. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ внедрява връзките и ги поставя в съответната секция на уебсайта. Въпреки че ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се грижи сериозно за проверка на връзките, ние не наблюдаваме, не подкрепяме и не одобряваме продукти или услуги, предоставяни на свързаните сайтове. ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не носи отговорност за Съдържанието на уебсайтове на трети страни. Ако влезете или използвате сайтове на трети страни чрез външни връзки от или на нашия Уебсайт, вие правите това на свой риск и отговорност и ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени или за които се твърди, че са причинени във връзка с използването на външни връзки.
 18. Отказ от отговорност. : Никое от постановленията, съдържащи се в тези Условия, няма да бъде считано за невалидно или анулирано поради неспазване на същото, независимо от броя на нарушенията или провиненията, които могат да възникнат.
 19. Цени: Цените, таксите и тарифите са посочени в раздела Цени, който се актуализира от време на време. Цените са без ДДС или други приложими данъци върху продажбите, които подлежат на допълнително плащане от Потребителя.
 20. Отказ от гаранция: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ или нейните упълномощени представители не предоставят и не предявяват претенции за гаранции или декларации, изрично или мълчаливо по отношение на този уебсайт или ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. Този отказ от гаранция важи и за външни или периферни връзки, информация, материали и/или достъпни ресурси, получени или предоставени чрез този Уебсайт. Страните се съгласяват и потвърждават, че ESN не притежава и няма способността да контролира, преглежда или гарантира точността, пълнотата и/или надеждността на всяка информация, която се обменя между подизпълнители и купувачи, включително, без ограничения, информация за която и да е транзакция или документи във връзка с всяка транзакция, изършена чрез Услугата. ESN не гарантира, не декларира или гарантира наличието, надеждността или законността на подизпълнители и услуги и не е страна по никакво споразумение или условия, при които се предлагат, продават или доставят такива стоки или услуги.
 21. Форсмажор: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не носи отговорност или задължение да изпълни задължения, породени от обстоятелства извън контрола на която и да е от страните, включително, но неприродни бедствия, война, кибератаки, политическо въстание, тероризъм, бунт, земетресение, наводнение или друго естествено или причинено от човека бедствие извън контрола на страните, което не би могло да бъде разумно предвидено в началото на споразумението, води до прекратяване на настоящото споразумение.
 22. Модификация: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ може да измени, суспендира или прекрати всяка част от настоящото Споразумение по всяко време и без предизвестие. Промените в това Споразумение са ефективни, когато бъдат публикувани на Уебсайта. Препоръчва се на потребителите редовно да преглеждат настоящите Условия.
 23. Пълно споразумение: Вие се съгласявате, че настоящото споразумение се прилага при изключване на всички други условия, включително всички условия, използвани от подизпълнителя, и замества всички предишни устни и писмени условия, заявления, гаранции, споразумения или договорености. Никакви промени в Споразумението не могат да бъдат направени без предварителното писмено съгласие на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.
 24. Приложимо законодателство: Вие се съгласявате, че законите на България ще уреждат всички въпроси, свързани с или произтичащи от настоящото Споразумение, и тези закони ще се прилагат без оглед на принципите на противопоставяне на законите. Страните се споразумяват и се подчиняват на изключителната юрисдикция и място на компетентните съдилища във Варна, България във връзка с тези въпроси; при условие обаче, че нищо в тази клауза не ограничава правата на ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (или нейните филиали, възложители и наследници) да обжалва пред друг съд на компетентна юрисдикция, ако такова производство е необходимо за запазване на правата на ЕВРОПЕЙСКАТАМРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.
 25. Защита на личните данни: Европейската мрежа на подизпълнителите се ангажира да защитава вашата лична информация. Присъствието на вашата информация зависи от вашето взаимодействие и ангажираност с Уебсайта и/ или услугите. Моля, прочетете Декларацията ни за поверителност, за да разберете как събираме и обработваме личните данни и ангажимента си да спазваме поверителността на нашите потребители.
 26. Известие за авторски права: ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ притежава този сайт и си запазва цялата собственост и всички права върху цялото съдържание по отношение на продукти, стоки и/или услуги, материали за интелектуална собственост и/или текстове, изложени на Уебсайта.
Нуждаете се от помощ?
Всичко от което имате нужда!
How to make a FREE Basic Registration as a Subcontractor
How to Upgrade to Premium or Gold plan
How to change your password
How to use the search engine
How to Apply to an eBid Auction
How to check your Completed eBid Auctions
How to make a FREE Basic registration for Buyers
How to UPGRADE to Premium plan for Buyers
How to change your password
How to use the search engine
How to make an eBid Auction
How to Rank your eBid Auctions